Celebració del Matrimoni

 

Celebració del Matrimoni

Amb l’Aliança matrimonial l’home i la dona constitueixen entre ells una comunitat de vida i amor ordenada al bé de la família. Aquest sagrament dóna als esposos la gràcia d’estimar-se com Crist estima la seva Església.

El signe sagramental del matrimoni és l’aliança. El contracte o manifestació única del consentiment mutu entre els dos esposos. El matrimoni és el sagrament que santifica la unió de l’home i de la dona i els proporciona gràcia perquè tinguin fills per al cel i visquin santament. El matrimoni té dues qualitats: la unitat i la indissolubilitat. Un home i una dona que es casen ho fan per tota la vida. La indissolubilitat, és a dir, el matrimoni vàlidament concret ratificat i consumat no es pot dissoldre, ha de durar tota la vida. L’home i la dona casats ni que se separin i es tornin a casar, davant de Déu seran sempre un matrimoni. En un matrimoni ben constituït són molts els avantatges: hi ha una comunió entre els esposos, s’atén al creixement i l’educació dels fills, entre d’altres. La labor educativa dels pares envers els fills és indissoluble.

Significat simbòlic: donació mútua per amor, unió de l’home i la dona, orientat a la procreació i educació dels fills i a l’enriquiment personal mutu entre l’home i la dona.

Signes: els anells, el pa i el vi.

– Cal demanar-ho amb 4 o 5 mesos d’anticipació per fixar la data del casament i del curset previ.

– L’expedient matrimonial, 3 mesos abans.

– Cal fer un curset prematrimonial

– Cal tramitar-ho al despatx parroquial